Reisetauben 2013

 

 

Reisevögel Schlag -1-.pdf                                    Reise Weibchen Schlag -1.pdf

 

 

Paarungen Reiseschlag 1

 

 V 1502 = 518 x 575          gepaart an  W 12 = 1211 x 1555

 

 V   347 = 518 x 649          gepaart an  W 825 = 1461 x 343

 

 V   328 = 518 x 399          gepaart an  W 68 = 645 x 1198

 

 V   748 = 256 x B 396-Schwester Goudhantje  gepaart an  W 755 M.Schlucker

 

 V   266 = 1557 x 1563      gepaart an  W 21 = 1211 x 835

 

 V   828 = 1211 x 1555      gepaart an  W 419 = 771 x 1198

 

 V   669 = M.Schlucker    gepaart an  W 100 = 1095 x 509

 

 V     18 = 518 x 1500        gepaart an  W 77 = 255 x 1560

 

 V     93 = 964 x 277          gepaart an  W 177 = 803 x 348

 

 V       3 = 1547 x 343        gepaart an  W 92 = 964 x 277

 

 V     64 = 161 x 948          gepaart an  W 81 Orig.Hardy - 469

 

 V     30 = 1095 x 213        gepaart an  W 34 = 298 x 1193

 

 V     19 = 1095 x 509        gepaart an  W 369 = 583 x 821

 

 V     99 = 389 x 509          gepaart an  W 13 = 1547 x 343

 

 V     14 = 1547 x 343        gepaart an  W 83 Orig.Hardy-209

 

 V     55 = 298 x 1193        gepaart an  W 71 = 1247 x 93

 

 V     65 = 298 x 1193        gepaart an  W 84 Orig.Hardy-411

 

 

 

Reisevögel Schlag -2.pdf                                      Reise Weibchen Schlag -2.pdf

                       

 

Paarungen Reiseschlag 2

 

 V   803 = 1095 x 509            gepaart an  W 348 = 1095 x 496

 

 V 1296 = 315 x 344              gepaart an  W 362 = 518 x 575

 

 V   815 = 1557 x 1552          gepaart an  W 349 = 1095 x 496

 

 V 1599 = Seifert x Warzecha  gepaart an  W 78 Hoischen-Gauckstern über A.Jung

 

 V   338 = 161 x 1559            gepaart an  W 10 = 1095 x 509

 

 V   318 = 719 x 603              gepaart an  W 331 = 1095 x 962

 

 V   701 = Holländer-Sohn M.Schlucker  gepaart an W 134 = 299 x 399

 

 V     72 = 1247 x 93              gepaart an  W 101 Peter

 

 V     28 = 518 x 27                gepaart an  W 22 = 1211 x 835

 

 V   775 = M.Schlucker        gepaart an  W 1 = 1211 x 1555

 

 V     79 = Orig. Hardy-430   gepaart an  W 100 = A.Jung x F.Bohlman(526)

 

 V   596 = H.Lehman             gepaart an  W 133 = 299 x 399

 

  V    94 = 378 x 1882            gepaart an  W 768 M.Schlucker

 

 V   110 = Orig.Klaus-371     gepaart an  W 111 Orig.Klaus-177

 

 V   179 = 1296 x 362            gepaart an  W 49 1168 x 491